Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

obchodní společnosti
ZEN-For.IT s.r.o.
IČO: 07462450
se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108236

Kontaktní údaje:
Email: info@software-levne.cz
Telefon: + (420) 608 320 771
Adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

1 DEFINICE POJMŮ

1.1 Níže uvedené definice mají pro účely těchto Obchodních podmínek následující význam:

„Aktivace“           Aktivace Softwaru u Výrobce, a to zpravidla pomocí
                              (i) tel. linky (ii) pomocí formuláře na Webových
                              stránek nebo (iii) webových stránek třetích stran.

„Cena“                  Cena za poskytnutí Software, kterou se na základě
                              Smlouvy zavazuje Nabyvatel uhradit Poskytovateli.
                              „Cena před slevou“ Má svůj význam uvedený v bodu 5.11 OP.

„Hmotný nosič“  Flash disk, CD, DVD či jiný obdobný datový nosič,
                               který obsahuje Software. Software je však možné
                               poskytnout Nabyvateli i bez Hmotného nosiče.

„Nabyvatel“        Zákazník nabývající Software od Poskytovatele na
                               základě Smlouvy, a plyne-li to ze smyslu ustanovení
                               OP, tak se Nabyvatelem myslí i jen osoba, která má
                               Uživatelský účet či navštívila Webové stránky.

„Objednávka“     Objednávka Nabyvatele, která je návrhem na uzavření
                               Smlouvy.

„OP“                      Tyto obchodní podmínky.

„OZ“                       Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění ke
                               dni účinnosti OP.

„Poskytovatel“    Obchodní společnost ZEN-For.IT s.r.o.,
                                IČO: 07462450, se sídlem Lidická 700/19, Veveří,
                               602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl
                               C, vložka 108236.

„Prohlášení“        Prohlášení Poskytovatele o tom, že Software splňuje
                               či nesplňuje určité podmínky nebo parametry,
                               zejména podmínky pro převod licence k Softwaru.
                               Prohlášení je zpravidla činěno na samostatném
                               dokumentu, který je dodán spolu se Softwarem.

„Smlouva“           Smlouva na základě, které se Poskytovatel zavazuje
                              poskytnout licenční oprávnění k Software na
                              Nabyvatele a Nabyvatel se za to zavazuje zaplatit
                              Poskytovateli Cenu.

„Smluvní strany“ Poskytovatel a Nabyvatel.

„Software“           Softwarová rozmnoženina, resp. druhotná licence
                              k ní, která je předmětem Smlouvy.

„Újma“                 Újma na majetku (skutečná škoda či ušlý zisk) a
                              nemajetková újma, včetně ztráty smluvní příležitosti.

„Uživatelský účet“ Uživatelský účet Nabyvatele na Webových stránkách,
                              jehož prostřednictvím může Nabyvatel uzavřít
                              Smlouvu, spravovat své údaje atd.

„Výrobce“            Osoba, která (i) je vlastníkem či držitelem
                              majetkových autorských práv k Softwaru, (ii)
                               vyrobila nebo vyvinula Software, nebo (iii) která
                              Software zpřístupnila na trh.

„Webové stránky“ E-shop a internetové stránky Poskytovatele dostupné
                              na adrese www.software-levne.cz.

„Zákaznická recenze“ Má svůj význam uvedený v bodu 7.10 OP.

1.2 Pokud není v OP uvedeno jinak, mají slova v nich užitá s velkým počátečním písmenem význam
uvedený výše. Nadpisy v OP jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad OP. Odkazy
na ustanovení a přílohy v OP bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy
těchto OP. Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i
jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.

1.3 Na vztahy Nabyvatele a Poskytovatele se OP použijí bez ohledu na to, zda Nabyvatel je či není
spotřebitelem. To neplatí, plyne-li z daného ustanovení či jeho kontextu, že se použije pouze na
Nabyvatele, který je či není spotřebitelem nebo podnikatelem. Spotřebitelem se myslí vždy
spotřebitel ve smyslu § 419 OZ a podnikatelem podnikatel ve smyslu § 420 OZ.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě Smlouvy. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na Webových stránkách.

2.2 Poskytovatel se zaměřuje zejména na poskytování Softwaru.

2.3 Nabyvatel vůči Poskytovateli prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je
oprávněn uzavřít Smlouvu.

2.4 OP dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webových stránek a další
související právní vztahy.

2.5 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve Smlouvě. V případě rozporu mezi podmínkami
obsaženými ve vlastním textu Smlouvy, OP, Prohlášení či jakékoliv přílohy Smlouvy, jsou
rozhodující ustanovení v níže uvedeném pořadí (od nejvyššího k nejnižšímu): 1. Smlouva, 2.
Prohlášení, 3. jakákoliv jiná příloha Smlouvy a 4. OP.

2.6 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje Nabyvateli poskytnout Software a Nabyvatel se
zavazuje zaplatit Poskytovateli Cenu a Software převzít.

3.2 Nabídka a Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách.
Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.

3.3 Veškerá nabídka Softwaru umístěná ve Webových stránkách je nezávazná a Poskytovatel není
povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Softwaru. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.4 Pro objednání Softwaru vyplní Nabyvatel Objednávku na Webových stránkách. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
(a) identifikačních a adresních údajích Nabyvatele (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mailová
adresa, doručovací adresa, případně IČO atd.);
(b) Softwaru;
(c) způsobu úhrady Ceny; a o
(d) o nákladech spojených s dodáním Softwaru, jestliže některé vznikají.

3.5 Objednávku odešle Nabyvatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k
platbě“, „Koupit nyní“, „Zaplatit nyní“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Nabyvatel tímto
bere na vědomí, že kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení Ceny. Údaje uvedené v
Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení
Objednávky toto obdržení Nabyvateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty Nabyvatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Před odesláním Objednávky je
Nabyvatel povinen si Objednávku zkontrolovat, v případě chyby ji může opravit tím, že se vrátí na
příslušný krok Objednávky, kde zvolí správnou variantu namísto chybné.

3.6 Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství objednávaného
Software, Cena atd.) požádat Nabyvatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či
telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem vzniká akceptací Objednávky
Poskytovatelem, kterou Poskytovatel zašle Nabyvateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu
Nabyvatele. Spolu s akceptací Objednávky zasílá Poskytovatel Nabyvateli rovněž aktuální znění
Smlouvy a OP ve formátu PDF.

3.8 Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami,
které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu či OP.

3.9 V rámci Objednávky je Nabyvatel vyzván i ke zřízení Uživatelského účtu, ten mu může pomoci
usnadnit případný příští nákup Softwaru u Poskytovatele. Zřízení Uživatelského účtu není povinné.

4 SOFTWARE, PROHLÁŠENÍ A PRAVIDLA UŽITÍ SOFTWARE

4.1 Nabyvatel bere na vědomí, že Software je poskytován s tzv. druhotnou licencí k softwarové
rozmnoženině, tedy že před Nabyvatelem byla tato softwarová rozmnoženina užívána nejméně
jedním uživatelem. Takový Software je bez ohledu na původní licenční podmínky převoditelný dle
práva České republiky (resp. Evropské unie) na Nabyvatele, a to za splnění následujících
podmínek:
(a) licence k Software byla uvedena na trh a poskytnuta prvnímu nabyvateli nositelem
autorských práv či s jeho souhlasem;
(b) licence k Software byla uvedena na trh v Evropské unii, v Evropském hospodářském
prostoru nebo ve Švýcarsku;
(c) první nabyvatel a případní další uživatelé Softwaru zajistili odinstalování Softwaru a
zamezili jeho použití (tzn. neužívají licenci); a
(d) licence k Software není omezena časem (je trvalá).
Poskytovatel prohlašuje, že výše uvedené podmínky jsou splněny. Poskytovatel má veškerá
svá vlastní prohlášení dle předchozí věty podložena prohlášením posledního uživatele
Softwaru a v rozsahu jeho prohlášení činí Poskytovatel tyto veškerá vlastní prohlášení.

4.2 Software a další související dokumenty a podklady Poskytovatel předává Nabyvateli v takové
podobě, v jaké je uvedl do oběhu držitel autorských práv k Software (nebo jiný subjekt s jeho
souhlasem). Na základě toho Poskytovatel nezaručuje ani neodpovídá za to, že
(a) Software bude vhodný pro jakýkoliv zvláštní účel jiný než obvyklý účel daného Softwaru;
(b) během provozu Softwaru se nebudou vyskytovat chyby způsobené programovacími
chybami Softwaru;
(c) je Software kompatibilní s jakýmkoliv hardwarovým výrobkem nebo že spolupracuje s
jakýmkoliv softwarovým příslušenstvím jiným než pro Software typickým; nebo, že
(d) má Nabyvatel právo využívat podporu, aktualizace, opravy poskytnuté nositelem práv nebo
jakoukoliv třetí stranou ve vztahu k Softwaru.

4.3 Nabyvatel bere na vědomí, a není-li sjednáno výslovně jinak, má Nabyvatel právo nainstalovat
zakoupený Software na jeden počítač a provozovat jej pouze pro vlastní účely. Nabyvatel má právo
Software využívat k účelům, ke kterým se takový Software obvykle užívá, a je povinen se zejména
zdržet (i) dekompilace Softwaru, (ii) reverzního inženýrství, (iii) obcházení či prolamování
jakýchkoliv bezpečnostních zábran či opatření a přenechání Softwaru třetí osobě.

4.4 Nabyvatel je povinen se seznámit s podmínkami původní licence Software (právy a povinnostmi k
držiteli autorských práv či Výrobce) a tyto podmínky dodržovat.

4.5 Nabyvatel bere na vědomí, že Software může, ale nemusí být poskytnut na Hmotném nosiči. Je-li
poskytován na Hmotném nosiči, zpravidla je účtován poplatek za dopravu či za Hmotný nosič, o
tom je Nabyvatel (i) výslovně informován v průběhu Objednávky, nebo (ii) je poplatek za Hmotný
nosič zahrnut už v Ceně.

4.6 Nabyvatel nákupem Software prohlašuje, že se seznámil i s pravidly a informacemi uvedenými
Poskytovatelem na Webových stránkách, a to konkrétně zde: https://www.software-levne.cz/jak-
overit-legalnost-druhotnych-licenci/ . Stanoví-li tyto pro Nabyvatele povinnosti, je povinen se jimi
Nabyvatel řídit.

4.7 Nabyvatel bere na vědomí a Poskytovatel jej upozorňuje, že vzhledem ke skutečnosti, že Software
byl již užíván jinými uživateli, nemusí Nabyvateli být poskytovány aktualizace, s tím Nabyvatel
souhlasí. Takové aktualizace v žádném případě neposkytuje Poskytovatel. Poskytovatel není
Výrobcem a jsou-li poskytovány jakékoliv aktualizace, tak jsou poskytovány právě Výrobcem či
třetí osobou na základě vztahu s Výrobcem. Jsou-li však spolu se Softwarem poskytovány jakékoliv
aktualizace , je Nabyvatel povinen tyto aktualizace provádět (instalovat) bez zbytečného odkladu.

4.8 Nabyvatel bere na vědomí, že u některého Softwaru je třeba před jeho použitím či instalací provést
Aktivaci. Aktivaci provádí Nabyvatel na svůj vlastní účet, Aktivace není spojena s žádným dalším
nákladem, resp. jediným nákladem je použití mobilního telefonu či internetového připojení, kde se
náklady neliší od základní sazby.

4.9 Je-li Nabyvatel spotřebitelem, dodává spolu se Software Poskytovatel návod na trvalém nosiči
(zejména listina či PDF soubor). To neplatí, není-li to potřebné s ohledem na povahu Software či
způsob a dobu jeho užívání. Poskytnutý návod je písemný a srozumitelný. Nabyvatel, který je
spotřebitelem, bere na vědomí, že v případě problémů s instalací či absence návodu nebo jiného
obdobného materiálu k Software se může kdykoliv obrátit na Poskytovatele.

5 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cenu může Nabyvatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:
(a) převodem na určený účet Poskytovatele (není-li stanoveno jinak tak účet
č. 5515536309/0800); nebo
(b) bezhotovostně platební kartou online.

5.2 V případě platby převodem, je Nabyvatel povinen uhradit Cenu ve lhůtě určené a stanovené
v Objednávce nebo ve faktuře vystavené Poskytovatelem. Nabyvatel je rovněž povinen držet se
platebních pokynů Poskytovatele, zejm. zkontrolovat a provést platbu se správným číslem účtu a
variabilním či konstantním symbolem. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě platby přes platební
bránu se jeho práva a povinnosti řídí také obchodními podmínkami této platební brány.

5.3 Veškeré Ceny jsou uvedeny na Webových stránkách s DPH. Společně s Cenou je Nabyvatel
povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním Softwaru, to platí
v případě, je-li Software dodáván na Hmotném nosiči. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále Cenou i náklady spojené s balením a dodáním Software.

5.4 Poskytovatel je oprávněn pozdržet poskytnutí Software do doby než obdrží Cenu nebo do doby,
kdy mu bude potvrzeno platební bránou, že byla Cena úspěšně zaplacena.

5.5 Případné slevy z Ceny poskytnuté Poskytovatelem Nabyvateli nelze vzájemně kombinovat, pokud
není uvedeno jinak. Poskytovatel poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení
Smlouvy či OP Nabyvatelem. Pokud Nabyvatel poruší Smlouvu či OP, je povinen do 5 (pěti) dnů
od tohoto porušení vydat Poskytovateli částku odpovídající poskytnuté slevě.

5.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Nabyvateli daňový doklad-
fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví
Poskytovatel Nabyvateli po uhrazení Ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Nabyvatele
uvedený jím v Objednávce nebo v jeho Uživatelském účtu. Smluvní strany ve smyslu § 26 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí s použitím daňového dokladu v
elektronické podobě.

5.7 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě
zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Poskytovatel skutečnou vůli Smlouvu za
takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou
Cenou, zavazuje se Poskytovatel tuto skutečnost Nabyvateli oznámit bez zbytečného odkladu poté,
co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně
Poskytovatele. Nedojde-li mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem k dohodě o způsobu řešení
neplatnosti Smlouvy, vrátí Poskytovatel Nabyvateli Cenu.

5.8 V případě prodlení Nabyvatele, který není spotřebitelem, se splněním povinnosti zaplatit
Poskytovateli jakoukoliv peněžitou pohledávku, zejména Cenu, vzniká Nabyvateli povinnost
zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení výzvy Poskytovatele Nabyvateli,
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

5.9 Pro vyloučení pochybností a pro všechny ostatní případy v OP Smluvní strany stanovují, že
zaplacením Ceny je okamžik, kdy je Cena předána Poskytovateli či připsána na jeho bankovní účet.

5.10 V případě prodlení se zaplacením Ceny delšího než 10 (deset) dnů je Poskytovatel současně
oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na smluvní pokutu
vzniklou do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

5.11 Zobrazuje-li Poskytovatel na Webových stránkách jakoukoliv slevu z Ceny, z běžné ceny nebo
akční nabídku na vybraný Software, zobrazuje Poskytovatel i informaci o nejnižší Ceně Softwaru,
za kterou jej Poskytovatel nabízel a poskytoval (i) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, (ii) od
okamžiku, kdy začal Software nabízet a poskytovat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je
Software v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (iii) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy,
zvyšuje-li Poskytovatel slevu z ceny postupně (společně i jednotlivě body i, ii, a iii dále jen jako
Cena před slevou“). Je-li spolu s údajem o Ceně zobrazen přeškrtnutý či jinak znehodnocený
údaj o Ceně, jedná se o Cenu před slevou. Je-li zobrazen údaj o procentuální slevě, je tato
procentuální výše slevy vypočtena z Ceny před slevou.

6 DODÁNÍ HMOTNÉHO NOSIČE A SOFTWARE

6.1 Poskytovatel se zavazuje dodat Software Nabyvateli bez zbytečného odkladu od zaplacení Ceny.
Je-li Software dodáván na Hmotném nosiči, zavazuje se jej Poskytovatel dodat Nabyvateli
nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Není-li však Hmotný nosič se Softwarem skladem a
je-li o tomto Nabyvatel, který je spotřebitel, vhodně informován (např. prostřednictvím příslušného
grafického nebo ovládacího prvku na Webových stránkách), doručí Poskytovatel Hmotný nosič se
Softwarem nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, dohodnou-li se Smluvní strany
na jiném termínu.

6.2 Software je Nabyvateli dodán:
(a) není-li poskytován na Hmotném nosiči tak, že Poskytovatel poskytne Nabyvateli link nebo
jiným obdobným způsobem sdělí Nabyvateli, kde si může Software stáhnout či nainstalovat,
spolu s údaji potřebnými k takové instalaci; nebo
(b) je-li poskytován na Hmotném nosiči tak, že Poskytovatel doručí Nabyvateli tento Hmotný
nosič a údaje potřebné k instalaci či užití Softwaru
Zbytek tohoto článku 6 se vztahuje na Software, který je dodáván na Hmotném nosiči, neplyne-
li z kontextu něco jiného.

6.3 Způsob doručení Software určuje Nabyvatel v Objednávce, a to výběrem ze způsobů uvedených na
Webových stránkách. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Nabyvatele,
nese Nabyvatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4 Doba dodání Software na Hmotném nosiči vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu
dopravy a platby. Dobu dodání Software externími dopravci Poskytovatel nemůže ovlivnit. V
případě problémů týkajících se doby dodání může Nabyvatel kontaktovat Poskytovatele za účelem
řešení situace s dopravcem a Poskytovatel se zavazuje situaci řešit.

6.5 Software, který je skladem (pokud je dodáván na Hmotném nosiči), Poskytovatel zpravidla
expeduje v rozmezí 5 až 15 dnů od zaplacení Ceny. Software, které není skladem, Poskytovatel
expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Poskytovatel Nabyvatele informovat.

6.6 Bezdůvodné odmítnutí Hmotného nosiče (resp. zásilky) Nabyvatelem není nesplněním povinnosti
dodat Software ze strany Poskytovatele ani odstoupením od Smlouvy ze strany Nabyvatele.

6.7 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Hmotného nosiče přechází na Nabyvatele
okamžikem převzetí Hmotného nosiče nebo okamžikem, kdy měl Nabyvatel povinnost Hmotný
nosič nebo Software převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil. Nabyvatel bere na vědomí,
že, je-li Software šířen na Hmotném nosiči, může zkázou, poškozením či ztrátou dojít ke ztrátě
možnosti nainstalovat či užívat Software. Je-li Hmotný nosič poškozen po přechodu nebezpečí na
škody, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za to, že Nabyvatel v důsledku této události
nemůže nainstalovat či užívat Software

6.8 V případě, že je z důvodů na straně Nabyvatele nutno Software, resp. Hmotný nosič, doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Nabyvatel povinen uhradit
Poskytovateli náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech spojených s
opakovaným doručováním a uskladněním Hmotného nosiče, resp. nákladech spojených s jiným
způsobem doručení.

6.9 Při převzetí Hmotného nosiče od přepravce je Nabyvatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů
Hmotného nosiče a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat jako
výhradu do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí
do zásilky nemusí Nabyvatel zásilku od přepravce převzít a je povinen učinit u něj vhodným
způsobem výhrady spočívající v tom, že obal je porušený.

6.10 Nabyvatel je povinen si přijatý Hmotný nosič rozbalit a zkontrolovat do 3 (tří) pracovních dnů od
převzetí. V případě, že je Hmotný nosič poškozený pod obalem, musí Nabyvatel, který není
spotřebitel, toto písemně nahlásit jako skrytou vadu Poskytovatelem nejpozději do 3 (tří)
pracovních dnů od převzetí na e-uvedený na Webových stránkách. Na pozdější reklamace
poškození Hmotného nosiče během přepravy od Nabyvatele, který není spotřebitel, Poskytovatel
nebude brát zřetel. Je-li Software dodáván bez Hmotného nosiče, je Nabyvatel povinen Software
nainstalovat do 3 (tří) dnů od obdržení linku nebo informace, kde je možné jej stáhnout či
nainstalovat, spolu s údaji potřebnými k takové instalaci.

6.11 Poruší-li Nabyvatel svou povinnost převzít Software, má Poskytovatel právo po Nabyvateli
vymáhat náklady, které mu z tohoto důvodu vznikly. Těmito náklady se rozumí především
přepravní náklady (přeprava ke Nabyvateli a zpětná přeprava k Poskytovateli), skladné a balné.
Náklady budou Nabyvateli vyčísleny individuálně dle skutečně vzniklé Újmy. Uplatní-li
Poskytovatel rovněž právo odstoupit od Smlouvy, nárok na náhradu Újmy dle tohoto bodu tím není
dotčen.

7 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NABYVATELE – SPOTŘEBITELE

7.1 Je-li Nabyvatel spotřebitelem, uplatní se na Smlouvu zákonné ustanovení týkajících se spotřebitele
(zejména § 1810 až § 1840 OZ, § 2389g a násl. a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele).

7.2 Je-li v dále v tomto článku OP užíván pojem „Nabyvatel“, je tím myšlen Nabyvatel, který je
spotřebitel.

7.3 K podnikání je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost
Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

7.4 Poskytovatel není ve vztahu ke Nabyvateli vázán žádnými kodexy chování.

7.5 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce
(http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto OP.

7.6 V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze
Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Nabyvatel podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15,
120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.7 Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v
úvodu těchto OP. Nabyvatel se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva
spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých
spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz,
email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

7.8 Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze
rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.9 Zveřejňuje-li Poskytovatel na Webových stránkách recenze třetích osob, které využily služeb
Poskytovatele, mají s ním zkušenost nebo si objednaly od Poskytovatele Software (dále jen jako
Zákaznická recenze“) informuje Poskytovatel vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která
Zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Zákaznickou recenzi. Není-li tato
informace uvedena vhodným způsobem u Zákaznické recenze, informuje tímto Poskytovatel
Nabyvatele, který je spotřebitel, že Zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou
Zákaznickou recenzi.

8 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY

8.1 Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že tak stanoví Smlouva, OP či zákon.

8.2 Nabyvatel výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s plněním svého závazku před uplynutím lhůty
pro odstoupení od Smlouvy a bere výslovně na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. l) OZ nebude
mít v takovém případě právo na (bezdůvodné) odstoupení od Smlouvy v případě, že Software
nebude dodán na Hmotném nosiči.

8.3 Je-li Software dodán na Hmotném nosiči, má Nabyvatel v souladu s ustanovením § 1829 OZ právo
od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Software. Odstoupení od Smlouvy
musí být Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno. Je-li však Software
dodán na Hmotném nosiči, který představuje původní zapečetěný obal a Nabyvatel jej porušil,
a to také dodaní prostřednictvím elektronické platformy, ztrácí v takovém případě právo na
odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce podle § 1837 odst.
1 písm. h) OZ a v rámci dodání digitálního obsahu podle § 1837 odst.1 písm. l) OZ .

8.4 Nabyvatel muže od Smlouvy rovněž odstoupit, je-li se Poskytovatel v prodlení s odevzdáním
Softwaru a nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
Nabyvatel poskytl. Nabyvatel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že
Poskytovatel odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při
uzavření Smlouvy anebo Nabyvatel sdělil Poskytovateli před uzavřením Smlouvy, že je dodání v
určitý čas nezbytné.

8.5 Body 8.2 až 8.4 OP se použijí jen na Nabyvatele, který je spotřebitelem.

8.6 Pro odstoupení od Smlouvy může Nabyvatel využit vzorový formulář poskytovaný
Poskytovatelem, vzorový formulář je k nalezení zde:

8.7 Odstoupení od Smlouvy může Nabyvatel zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv
provozovny Poskytovatele, do sídla Poskytovatele nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele.

8.8 V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Nabyvatel, který je podnikatelem
se zavazuje Software, resp. Hmotný nosič, vrátit Poskytovateli do 14 (čtrnácti) dnů ode dne
odstoupení od Smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Poskytovatele nebo do sídla
Poskytovatele. Náklady na vrácení Hmotného nosiče Poskytovateli nese Nabyvatel. Hmotný nosič,
byl-li poskytnut, musí být Poskytovateli vrácen nepoškozený, neopotřebený a neznečištěný. Je-li
Nabyvatel spotřebitelem, je povinen vrátit Hmotný nosič Poskytovateli na jeho žádost (do 14 dnů)
a na náklady Poskytovatele.

8.9 Odstoupení musí obsahovat identifikaci Nabyvatele. Pro urychlení procesu Poskytovatel
doporučuje, aby Nabyvatel spolu s vráceným Hmotným nosičem, byl-li poskytnut, předložil kopii
dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Software, a dále
písemné vyjádření o odstoupení od Smlouvy a zvoleném způsobu vrácení Ceny. Nabyvatel, který
je podnikatel, je povinen předložit výše uvedené dokumenty.

8.10 Poskytovatel vrátí Nabyvateli peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na
základě Smlouvy přijal. Poskytovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení
od Smlouvy Nabyvatelem, a to stejným způsobem, jakým je od Nabyvatele přijal, nebo způsobem,
jaký Nabyvatel požadoval. Odstoupí-li Nabyvatel od Smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky Nabyvateli dříve, než mu Nabyvatel vrátí Hmotný nosič, byl-li
poskytnut.

8.11 Jestliže Nabyvatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Hmotného nosiče, který Poskytovatel
nabízí, vrátí Poskytovatel Nabyvateli náklady na dodání Hmotného nosiče ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Hmotného nosiče. Nabyvatel, který je podnikatelem,
nemá právo na úhradu nákladů dle tohoto odstavce.

8.12 Nabyvatel odpovídá Poskytovateli pouze za snížení hodnoty Hmotného nosiče, které vzniklo v
důsledku nakládání s Hmotným nosičem jinak, než je nutné k tomu, aby se Nabyvatel seznámil
s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Nárok na úhradu vzniklé škody dle předešlé věty je
Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Nabyvatele na vrácení Ceny a nákladů
na dodání Hmotného nosiče.

8.13 Při zasílání Hmotného nosiče zpět Poskytovateli je Nabyvatel povinen jej zabalit do vhodného
obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

8.14 Je-li společně se Softwarem poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou, pozbývá darovací
smlouva účinnosti a Nabyvatel je povinen spolu se Softwarem vrátit i poskytnutý dárek.

8.15 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také v následujících případech:
(a) technickou chybou byla na Webových stránkách uvedena zcela zjevně chybná Cena;
(b) Software z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
nebo
(c) plnění se stane objektivně nemožným, protiprávním nebo ukáže-li se, že Software, resp.
licenci k němu nelze převést.

8.16 Zanikne-li Smlouva, a to odstoupením jakékoliv ze Smluvních stran nebo jiným způsobem, je
Nabyvatel v každém případě a bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl Software poskytnut na
Hmotném nosiči, povinen Software odinstalovat a zamezit jeho dalšímu užívání.

9 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

9.1 Práva Nabyvatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2389c a násl. OZ).

9.2 Poskytovatel odpovídá za to, že Software nemá vady. Software má vady v případě, že:
(a) neodpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; je-li Nabyvatel podnikatelem, tak
Poskytovatel neodpovídá za kompatibilitu a interoperabilitu, není-li to sjednáno výslovně;
(b) není vhodný k účelu, pro který jej Nabyvatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; je-
li Nabyvatel podnikatelem, musí být takový účel sjednán výslovně; a
(c) není poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci,
a s uživatelskou podporou (zejm. čl. 4. OP); to neplatí, je-li Nabyvatel podnikatelem;
(d) je vhodný k účelu, k němuž se software tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva
třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-
li technických norem; je-li Nabyvatel podnikatelem tak Poskytovatel odpovídá jen za
obvyklé použití bez ohledu na výše uvedené;
(e) neodpovídá-li rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti,
kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti obvyklým vlastnostem digitálního
obsahu téhož druhu, které může Nabyvatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná
prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména
reklamou nebo označením; to neplatí, (i) prokáže-li Poskytovatel, že si takového prohlášení
nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným
způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít
vliv, nebo (ii) je-li Poskytovatel podnikatelem;
(f) není poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Nabyvatel rozumně
očekávat; to neplatí, je-li Nabyvatel podnikatelem; Nabyvatel bere na vědomí, že pokyny a
návody mohou být poskytnuty i pouhým odkazem na Webové stránky, stránky Výrobce či
jiný web; nebo že
(g) nelze jej nainstalovat či zprovoznit, a to z důvodu, že jej používá předchozí uživatel, nebo
z důvodu na straně Poskytovatele vč. případu, kdy je vadný Hmotný nosič poškozen, a
nebyl-li poškozen Nabyvatelem.

9.3 O vadu Software se však nejedná v následujících případech:
(a) není-li schopen Nabyvatel se Softwarem splnit účel, protože se Software k danému účelu
nehodí nebo protože jej Nabyvatel neovládá nebo neumí ovládat;
(b) ukáže-li se Software jako nevhodný pro Nabyvatelem sledovaný účel, kdy o tomto účelu
Poskytovatel nevěděl ani vědět rozumně nemohl nebo neměl;
(c) není-li možné Software nainstalovat či ho řádně užívat z důvodu nevyhovujícího
technického nebo programového vybavení nebo síťového připojení pro přístup či užívání
Softwaru Nabyvatelem, je-li tato nedostatečnost na straně Nabyvatele, resp. na jeho zařízení
či v jeho místě; nebo
(d) vyskakují-li chybové hlášky nebo nelze-li Software užívat z důvodů na straně Výrobce.
K ověření a k případnému odstranění vady, lze-li vzhledem k její povaze očekávat, že je
odstranitelná, se Nabyvatel zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře,
kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti Nabyvatele je omezena pouze na
technicky dostupné prostředky, které jsou pro uživatele co nejméně rušivé. V případě, že je
Nabyvatel podnikatel, má Poskytovatel právo použít veškeré prostředky, které mohou
rozumně vést o odstranění vady. Součinností, kterou lze rozumně požadovat, a prostředkem,
který není rušivý, se rozumí například instalace TeamVieweru či obdobného nástroje a
odstranění potíží skrze vzdálené ovládání.

9.4 Práva z vadného plnění Nabyvateli nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny:
(a) neodborným zásahem do Softwaru;
(b) užíváním v rozporu s obvyklým určením Softwaru;
(c) jiným poškozením, které nezpůsobil Poskytovatel.
Práva z vadného plnění Nabyvateli dále nenáleží, pokud:
(a) o vadě před převzetí Software věděl nebo musel vědět;
(b) Nabyvatel vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito OP
nebo pokyny Poskytovatele týkající se Softwaru.

9.5 Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od zpřístupnění Softwaru, má se za to, že
Software byl vadný již při převzetí. To neplatí v případě, že je Nabyvatel podnikatel. Nabyvatel je
oprávněn vytknou vadu, která se projeví v průběhu 24 měsíců od zpřístupnění Software. Je-li však
Nabyvatel podnikatelem, je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu, kdy ji zjistil nebo měl
a mohl zjistit. Oznámí-li Nabyvatel, který je podnikatelem, vadu později, nenáleží mu práva
z vadného plnění.

9.6 Práva z vadného plnění uplatňuje Nabyvatel v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně
Poskytovatele. Poskytovatel doporučuje Nabyvateli Poskytovatele o uplatňované reklamaci
informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Hmotný nosič, byl-li poskytnut a je-li vadný,
Nabyvatel zašle Poskytovateli, přičemž Poskytovatel při zasílání doporučuje zabalit Hmotný nosič
do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení
reklamace je vhodné předložit doklad o zakoupení Softwaru či daňový doklad – fakturu, byla-li
vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Softwaru, spolu s vyplněným protokolem o
reklamaci, v němž uvede Poskytovatel popis vady a návrh na způsob řešení reklamace. To platí i
v případě, že Hmotný nosič nebyl poskytnut nebo není-li vadný, v takovém případě jej Nabyvatel
nezasílá Poskytovateli, ale rovněž je vhodné výše zmíněné dokumenty, popis vady a způsob řešení
reklamace. Nabyvatel, který je podnikatel, je povinen informovat o reklamaci předem telefonicky
nebo e-mailem a poskytnout zmíněné dokumenty, obdržel-li je.

9.7 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Poskytovateli
Nabyvatelem oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

9.8 Je-li vada odstranitelná, může se Nabyvatel domáhat:
(a) odstranění vady, (i) připadá-li v daném případě vzhledem k okolnostem v úvahu a (ii) není-
li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, to se posoudí zejména s ohledem na význam
vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v
přiměřené době po jejím vytknutí, a je-li Nabyvatel spotřebitelem tak i tak, aby nezpůsobil
Nabyvateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který
ho uživatel požadoval. Nabyvatel se však v žádném případě nemůže domáhat úpravy ve
zdrojovém kódu Softwaru či jiných podobných zásahů s ohledem na skutečnost, že
Nabyvatel není Výrobcem;
(b) doplnění toho, co chybí, připadá-li to v úvahu vzhledem k povaze Software nebo Hmotného
nosiče.
(c) výměnou Softwaru, nabídne-li tuto možnost Poskytovatel; v takovém případě Poskytovatel
Nabyvateli sdělí potřebné údaje ke stažení Software, k jeho instalaci, či poskytne nový
Hmotný nosič.

9.9 Nabyvatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy
(a) Poskytovatel vadu neodstranil nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné,
že vada nebude odstraněna v souladu s bodem 9.8 písm. a) OP;
(b) se vada projeví i po odstranění; to neplatí, je-li Nabyvatel podnikatelem; nebo
(c) je vada podstatným porušením Smlouvy.
Je-li odstoupeno od Smlouvy, je Nabyvatel vždy povinen vrátit Poskytovateli Hmotný nosič, byl-
li poskytnut, a odinstalovat Software.

9.10 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Poskytovatel Nabyvateli písemné potvrzení, jehož
obsahem (i) datum uplatnění reklamace, (ii) obsah reklamace, (iii) Nabyvatelem požadovaný
způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Nabyvatele.

9.11 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30
(třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. V této době je Poskytovatel povinen i informovat
Nabyvatele, který je spotřebitel, o výsledku reklamace. O datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace plnění vystaví Poskytovatel Nabyvateli písemné potvrzení.

9.12 Je-li Poskytovatel v prodlení s vyřízením reklamace dle bodu 9.11 a je-li Nabyvatel spotřebitel, má
právo na odstoupení od Smlouvy či přiměřenou slevu z Ceny.

9.13 Nabyvatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Software.
Právo na úhradu těchto nákladů však musí Nabyvatel uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí
lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění. Nabyvatel, který je podnikatelem, se práva
na úhradu nákladů tímto vzdává.

9.14 Nad rámec zákonné záruční doby pro Nabyvatele, který je spotřebitel, Poskytovatel neposkytuje
žádnou záruku za jakost.

10 UŽIVATELSKÝ ÚČET

10.1 Vytvoření Uživatelského účtu probíhá prostřednictvím příslušného formuláře na Webové stránce.
Registrace je bezplatná.

10.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Nabyvatelů
a rovněž registrace, které dle uvážení Poskytovatele porušují právní řád České republiky, etická
pravidla a dobré mravy, OP nebo oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele. Poskytovatel je
oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Nabyvatele, který tyto podmínky
neplní.

10.3 Při registraci je Nabyvatel povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené
v Uživatelském účtu je Nabyvatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
v Uživatelském účtu Poskytovatel považuje za správné, pravdivé a úplné. Svou registrací
Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a Informacemi o
zpracování cookies.

10.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem. Nabyvatel
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského
účtu. Nabyvatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

10.5 Nabyvatel má právo kdykoliv změnit informace v Uživatelském účtu či jej zcela zrušit
(prostřednictvím Webových stránek nebo oznámením Poskytovateli). Poskytovatel může zrušit
Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej Nabyvatel déle než 24 měsíců nevyužívá či v
případě, kdy Nabyvatel poruší své smluvní či zákonné povinnosti vůči Poskytovateli. Odstranění
Uživatelského účtu dle předchozí věty je bez náhrady.

11 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH
STRÁNEK

11.1 Obsah Webových stránek (texty včetně OP, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a
dalšího) je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo právy dalších osob. Obsah Nabyvatel
nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu
Poskytovatele či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné
zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webových stránkách.

11.2 Názvy a označení výrobků, služeb či hospodářských subjektů mohou být registrovanými
ochrannými známkami příslušných vlastníků či nezapsanými označeními.

11.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových
stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek nesmí
Nabyvatel používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat
systém.

11.4 Pokud se Nabyvatel při užívání Webových stránek dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si
Poskytovatel oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Nabyvatele na Webové stránky, a
to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Nabyvatel dále povinen Poskytovateli uhradit veškerou
újmu, která tímto jednáním vznikla.

11.5 Poskytovatel upozorňuje Nabyvatele na to, že kliknutím na některé odkazy na Webových stránkách
může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11.6 Každý je povinen užívat Webové stránky pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn.
prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.

11.7 Aby mohl Nabyvatel využívat Webové stránky, včetně nákupu Softwaru, v plném rozsahu, musí
Nabyvatel používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. aktivovat JavaSkript či mít
povolené nezbytné cookies v prohlížeči.

11.8 Nabyvatel bere na vědomí, že Uživatelský účet ani Webová stránka nemusí být dostupná
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

12.8 Nabyvatel bere na vědomí, že pokud uživatel či přistupovatel k webové stránce / e-shopu použije
v rámci objednávky samotné, či samotné platby za zboží některou z anonymizačních funkcí
(proxy server, VPN, atd..), má právo poskytovatel na základě těchto zjištění stornovat objednávku, a 
pokud došlo k úhradě zboží, neprodleně vrátit (refundovat) platbu.

12 ODPOVĚDOST POSKYTOVATELE

12.1 Odpovědnost Poskytovatele se řídí ustanoveními Smlouvy. Všechna práva Nabyvatele, která ve
Smlouvě a OP nejsou výslovně přiznána a která lze dle obecně závazných právních předpisů
omezit, a to s přihlédnutím k vzájemnému vztahu Poskytovatele a Nabyvatele, zejména právo
Nabyvatele na náhradu Újmy, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena.

12.2 Zejména se omezuje odpovědnost Poskytovatel k Softwaru, jeho chybovosti, využitelnosti nebo
účelnosti, správnosti či Újmě, které by Nabyvateli byly Softwarem či jeho užitím způsobeny, to
včetně případné Újmy způsobené nároky třetích osob. Měl-li by Poskytovatel být odpovědný, je
jeho odpovědnost v každém případě limitována do výše zaplacené Ceny.

12.3 Vyloučení a limitace odpovědnosti dle tohoto článku OP se neuplatní v případech, ve kterých platí
zákonná povinnost k náhradě Újmy, kterou nelze smluvně omezit, zejména v případě odpovědnosti
za Újmu (i) způsobenou člověku na jeho přirozených právech, (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
či (iii) Nabyvateli, který je spotřebitelem.

13 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 O zpracování osobních údajů fyzických osob Poskytovatel informuje v samostatném dokumentu
Zásady zpracování osobních údajů.

13.2 O zpracování cookies informuje Poskytovatel v samostatné dokumentu Zásady zpracování cookies.

13.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů
(https://www.uoou.cz/).

14 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 Na tyto OP, stejně jako na právní vztahy založené Smlouvou se použije české právo s vyloučením
kolizních ustanovení. V žádném případě se nepoužije Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a
Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Kromě výše uvedených ustanovení v OP
se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2., § 2594 odst. 1 OZ. Je-li Nabyvatel podnikatelem, vylučují
tímto Smluvní strany výslovně aplikaci § 1799 a 1800 OZ. Tímto není vyloučena ochrana
Nabyvatele, který je spotřebitelem, poskytnutá mu právem státu, kde má své obvyklé bydliště.

14.2 Smluvní strany se zavazují pokusit se o smírné řešení všech sporů.

14.3 Je-li Nabyvatel podnikatelem, dohodly se Smluvní strany, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení budou
spory řešeny u Městského soudu v Brně či Krajského soudu v Brně v závislosti na věcné
příslušnosti.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

15.2 Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady
vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Nabyvatel sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

15.3 Nabyvatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti
ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

15.4 Nabyvatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

15.5 Veškerá práva a pohledávky Poskytovatele za Nabyvatelem vyplývající ze Smlouvy, z jejího
porušení či z bezdůvodného obohacení Nabyvatele v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení
Smlouvy, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Poskytovatelem uplatněno
poprvé.

15.6 Veškerá ujednání Smluvních stran, emaily, komunikace a další projevy vůle Smluvních stran
obsažené mimo text OP či Smlouvy jsou ve vztahu k těmto OP či Smlouvě irelevantní. Smluvní
stany tímto projevují vůli k uvedeným zdrojům při výkladu jejich úmyslu nepřihlížet. Smluvní
strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla
být považována za relevantní. Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související
vylučují Smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.

15.7 Smlouva včetně OP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Praze dne 01.02.2023